India Karada wa Ryousei, Kokoro wa Doutei, Aite no Oya wa Helesta Koutei Pure 18